|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Nahajate se tukaj

  ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

  ''Kdor hoče videti, mora gledati s srcem.

  Bistvo je očem nevidno.''

  (Antoine de Saint-Exupéry)

   

   

   

  Anita Beguš, univ. dipl. socialna delavka

   

  E-naslov: anita.begus@guest.arnes.si

   

  Tel. št.: 07 373 16 38

                            

   

   

  NALOGE ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE

  Temeljna naloga šolske svetovalne službe je, da v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo nudi pomoč dijakom, staršem, učiteljem in vodstvu šole ter sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vsakdanjega vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. Na ta način svetovalna služba prispeva k večji uspešnosti posameznikov, skupin in šole kot celote.

   

  Osnovne vrste dejavnosti

  - Dejavnosti pomoči,

  - Razvojnih in preventivnih dejavnosti ter

  - Dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

   

  Dejavnosti pomoči:

   

  Nudenje pomoči dijakom:

  • vpis in sprejem novincev,
  • spremljanje in svetovanje novincem, ponavljalcem in preusmerjenim,
  • skupinske oblike dela z dijaki zaradi izboljšanja kvalitete učenja (učenje učenja),
  • svetovanje za osebni in socialni razvoj,
  • poklicna orientacija – svetovanje pri vpisu na srednjo šolo in na univerzo,
  • identifikacija in pomoč pri reševanju socialno-ekonomskih stisk dijakov,
  • sodelovanje pri izdelavi individualiziranih programov za dijake s posebnimi potrebami,
  • svetovanje dijakom pri razreševanju osebnih razvojnih težav (raznih osebnih stisk, učnih ali vedenjskih težav, socialne problematike),
  • svetovanje dijakom glede preusmeritev, prepisov,
  • pogovorne ure za dijake.

   

  Svetovalno delo s starši:

  • organiziranje predavanj za starše,
  • pogovorne ure za starše,
  • svetovanje staršem.

   

  Razvojne in preventivne dejavnosti

  • analiza učne uspešnosti in napredovanja dijakov,
  • analiza vpisa (vpis novincev in vpis maturantov na višješolske, visokošolske zavode ter univerze),
  • vzgojno-izobraževalno delo z dijaki s posebnimi potrebami,
  • izostajanje in drugi disciplinski problemi,
  • droge in druge oblike zasvojenosti,
  • sodelovanje pri raznih šolskih razvojnih projektih ter pri razvojnih projektih ustreznih zunanjih ustanov.

   

  Načrtovanje, spremljanje in evalvacija

  • Sodelovanje pri evalvaciji dela šole (vpisna problematika, preusmerjanje, osip, uspešnost šole pri vzgojno izobraževalnem delu z dijaki s posebnimi potrebami).

  Promocija šole

  • Predstavitve šole in programov z obiski osnovnih šol,
  • sodelovanje na dnevu odprtih vrat in na informativnih dnevih,
  • sodelovanje zaposlitvenih sejmih,
  • priprava prispevkov za publikacije in spletne strani.

   

  Sodelovanje z učitelji in vodstvom šole

  • Sodelovanje na sejah učiteljskega zbora,
  • sodelovanje z vodstvom šole pri posameznih dejavnostih šole,
  • članstvo v raznih komisijah,
  • posvetovanja in sodelovanje na pobudo učiteljev pri načrtovanju, izvajanju ali evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela
  •  

  Stalno strokovno izpopolnjevanje

  • Povezovanje s svetovalnimi delavkami drugih šol v aktivu,
  • udeležba na strokovnih seminarjih in posvetih,
  • seznanjanje z novimi smernicami, predpisi in literaturo na področju svetovalnega dela v vzgoji in izobraževanju.

   

  Druge naloge

  • Vodenje ustreznih evidenc,
  • vodenje postopkov za izdajo dijaških izkaznic,
  • priprava raznih statističnih analiz in poročil.